Senast uppdaterad: 21-03-18. Version 1.0.0

Servicenivåavtal / Service level agreement (SLA)

Under perioden då avtal är bundet mellan Skolon och en kund gäller följande SLA. Tjänsten garanteras för varje månad en minsta månatlig upptidsprocent för en skola på 99,5%.

Definitioner
Skola: Innebär här organisationen som sluter avtal med Skolon.

Tjänsten: Innefattar IT-portalen Skolon, externa plugin och API:er och portal på https://app.skolon.com för elever, lärare och administratörer. Tjänsten omfattar inte de verktyg från externa parter som finns i tjänsten.

Nertid: Utgörs av något av följande:

  • Förlorad åtkomst till IT-portalen på https://app.skolon.com
  • Huvudfunktioner som ej kan användas för avsett ändamål. Inkluderat Single sign on (SSO) till anslutna verktyg, licenshantering, verktygssökning, integrationslösningar för användarprovisionering och inloggning.
  • Avbrott i integrationslösningar så som användarprovisionering, federerad inloggning.

För att räknas som nertid måste felet ha uppstått i Skolons IT-Portal. Fel som orsakas av annan integrerande part än Skolon utgör inte nertid, dvs så som otillgängliga verktyg och liknande där felet ej uppstått i Skolons IT-portal. Fel som uppstår under ett underhållsfönster räknas inte till nertid.

Nertidsperiod: Innebär perioden för nertid av tjänsten. För att räknas till en påbörjad nertidsperiod ska det uppgå till minst 5 minuter av nertid.

Månatlig upptidsprocent: Antalet minuter under månaden minus det totala antalet minuter av nertid under hela månaden delat med antalet minuter under månaden.

Underhållsfönster: Den period då Skolon tar tjänsten offline för underhåll. Alla underhållsfönster annonseras på skolon.com.

Schemalagd nertid: Innebär nertid som resultat av att Skolon utför underhåll av tjänsten under ett underhållsfönster.

Ersättning för nertidsperiod: Om den månatliga upptidsprocenten går under gränsen som fastslås i detta dokument kan ersättning utkrävas. Detta kan göras i enlighet med nedanstående tabell.

Månatlig upptidsprocent Procent som kommer krediteras från motsvarande månads kostnad för berörd del av tjänsten
90.00% – < 99.50% 25%
70.00% – 89.99% 50%
< 69.99% 100%

En skola måste begära ersättning

För att kunna få ersättning enligt punkten “Ersättning för nertid” ovan måste skolan notifiera Skolon om anspråket via support@skolon.com inom 30 dagar från månadsslutet då nertiden uppstod.

Skolan måste också kunna bevisa att nertiden uppstått. Detta kan göras genom att kontakta Skolon vid tillfället för nertid alternativt lägga fram andra bevis.
Det krävs också att skolan meddelar Skolon om nertiden inom 30 minuter från att den upptäckts. Annars börjar nertiden räknas från tidpunkten då Skolon meddelats.

Om skolan misslyckas med att uppnå ovan givna krav kommer ersättningen gå förlorad.

Erhållande av ersättning

Ersättning dras av från efterkommande månads kostnader.

Undantag från SLA

Orsaker som gör att detta SLA inte gäller är:

  • Användning av BETA-funktioner
  • När orsaken står utom Skolons kontroll
  • När orsaken beror på skolans, tredjeparts eller bådas mjukvara eller hårdvara
  • När nertiden beror på missbruk eller brott mot avtalet
  • När licenser eller andra på förhand givna kvoter tagit slut
  • När det uttryckligen är dokumenterat för tjänsten att SLA inte gäller