5 frågor om Skolon – Erik Thorell

12 januar|

Alle digitale undervisningsmaterialer og læringsressourcer på ét sted?  – Skolon er den nemmeste måde at arbejde digitalt på i skolen.

Hvad betyder Skolon for dig, Erik?

Skolon er en platform, der gør det let at arbejde med digitale læremidler i klasseværelset, let at administrere alt, der vedrører de digitale undervisningsressourcer, og let for skoleledelsen at have fuld kontrol over datafordeling, brug osv., men samtidig med bevaret frihed for lærerne til selv at forme deres undervisning.

Hvor befinder Skolon sig i det digitale økosystem?

Kernen i Skolon handler om at muliggøre en let distribution og adgang til de digitale undervisningsressourcer for eleverne og lærerne. Når eleven/læreren tænder computeren om morgenen og logger ind med deres eksisterende login, har de direkte adgang til deres individuelt tilpassede samling af digitale undervisningsressourcer. På den måde bliver Skolon et nav i det digitale økosystem, både brugermæssigt og teknisk.

Mange står i øjeblikket over for økonomiske besparelser i skolen. Hvorfor skal man anskaffe endnu et digitalt værktøj?

Med Skolon som platform forsvinder mange af de administrativt tidskrævende opgaver – GDPR-gennemgang, inventar af digitale undervisningsressourcer, fordeling og aktivering af nye licenser osv. Med Skolon gives en platform, hvor, udover enkelheden for elever og lærere ved at vide præcist, hvilke tjenester de har adgang til, udføres administrative opgaver automatisk, og hvor al information om brug, datafordeling osv. er samlet ét sted. Det bliver ganske enkelt et centralt nav, som organisationen kan vokse sammen med. Derudover er ny AI-funktionalitet indbygget i platformen, hvilket vil blive brugt mere og mere i skolerne fremadrettet.

Hvor hurtigt når et nykøbt læremiddel ud til den enkelte elev og lærer?

Når et digitalt læremiddel købes gennem Skolons bibliotek, kan eleverne begynde at bruge den nye service minutter efter, helt uden manuel indgriben!

Hvad er de 5 største fordele ved at bruge Skolon?

 1. Alle elever og lærere ved præcist, hvilke digitale undervisningsressourcer de har adgang til, gennem deres individuelle Skolon-samling.
 2. Det er smart, enkelt og let at komme i gang med sin lektion.
 3. Kommunen fastsætter rammerne for, hvordan organisationen kan bruge Skolon – dvs. hvilke tjenester der kan testes og købes osv. – og kan derefter lade lærerne bruge Skolon frit inden for de givne rammer. På den måde arbejder man proaktivt i stedet for reaktivt, når det gælder indgåelse af databehandlingsaftaler (DPA) osv., og både lærere og skoleledelsen kan føle sig trygge.
 4. Kommunen får automatisk overblik over datafordeling/GDPR, brugsstatistik osv. Skolon er konstant førende inden for ny funktionalitet såsom f.eks. AI indbygget i platformen.
 5. Integrationer med Microsoft og Google giver en sømløs og let brugeroplevelse.

Brugere deler deres oplevelser med Skolon

Hvordan er det at bruge Skolon? Hvad har økonomen og den ansvarlige for digitalisering opdaget af fordele? Lyt til vores brugere fortælle mere om deres oplevelser med Skolon.

Vi finns här för att hjälpa dig – personlig hjälp eller guider i vårt supportcenter

Vill du veta mer om möjligheterna med att göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg direkt via Skolons bibliotek? I vårt supportcenter finns tydliga guider som berättar steg för steg om hur inköp via Skolon går till. Har du frågor eller funderingar, så är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig gärna!

Dette er Skolon – vi samler Sveriges bedste digitale skoleværktøjer og får dem til at fungere i klasseværelset.

Skolon er en uafhængig platform for digitale skoleværktøjer og læringsressourcer, skabt til både lærere og elever. Med Skolon er det nemt at få adgang til og bruge digitale skoleværktøjer – sikkerheden øges, administrationen mindskes, og der bliver mere tid til læring.

De digitale skoleværktøjer kommer fra både små og store leverandører, som alle har én fælles ting – de skaber digitale skoleværktøjer, der er gavnlige for skoleverdenen.

Simplified distribution and access to digital educational resourc...

19 oktober|

Purchasing and using digital educational resources have never been easier than now. With the help of Skolon, your school can make purchases directly in the library with just a few clicks and then gain immediate access to the licenses. This means that a purchased license can become an available educational resource in the classroom within a few minutes – we’ll tell you everything you need to know.

The purchase and use of digital tools and educational materials has, up to this point, largely followed a similar process to the purchase of physical books. With the help of Skolon, the procurement of digital educational resources is significantly simplified, as a purchased license becomes available in the classroom immediately after the purchase.

We spoke with Erik Thorell, business unit manager at Skolon to hear how students and teachers can use Skolon in their classrooms.

What is Skolon to you, Erik?

Skolon is a platform that makes it easy to work with digital teaching materials in the classroom, easy to administer everything related to digital educational resources, and easy for the governing body to have full control over data distribution, usage, etc., while still maintaining teachers’ freedom to shape their own teaching.

Where does Skolon position itself within the digital ecosystem?

The core of Skolon revolves around enabling easy distribution and access to digital educational resources for students and teachers. When a student/teacher turns on their computer in the morning and logs in with their existing credentials, they have immediate access to their individually curated collection of digital educational resources. In this way, Skolon becomes a hub in the digital ecosystem, both from a user and technical perspective.

Many people in Denmark are currently facing financial constraints in education. Why should they acquire another digital tool?

With Skolon as the platform, many of the administratively time-consuming tasks disappear – GDPR audits, inventory of available digital educational resources, distribution, and activation of new licenses, etc. Skolon provides a platform where, in addition to the simplicity for students and teachers to know exactly which services they have access to, the administrative tasks occur automatically, and all information about usage, data distribution, etc., is centralized in one place. It simply becomes a central hub that the organization can grow with. Furthermore, new secured AI functionality is integrated into the platform, which will be used more and more in schools going forward.

How quickly does a newly purchased educational resource reach the individual student and teacher?

When a digital educational resource is purchased through Skolon’s library, students can start using the new service immediately, with no manual intervention required!

What are the top 5 benefits of using Skolon?

 1. All students and teachers know exactly which digital educational resources they have access to through their individual Skolon collection.
 2. It’s sleek, easy, and hassle-free to get started with your lesson.
 3. The municipality sets the framework for how the organization can use Skolon – i.e., which services can be tested and purchased, etc. – and can then allow teachers to use Skolon freely within the given framework. This proactive approach avoids reactive negotiations for Data Processing Agreements (DPA), and both teachers and the governing body can feel secure.
 4. The municipality gains automatic oversight of data distribution, GDPR compliance, usage statistics, etc.
 5. Skolon is constantly at the forefront of new functionality, such as AI integrated into the platform.
 6. Integrations with Microsoft and Google provide a seamless and smooth user experience. Oh sorry, that was six.

Interested to know more about Skolon?

Contact Erik if you are interested of or want to know more about Skolon: erik.thorell@skolon.com

This is Skolon – we gather Sweden’s best digital educational tools and make them work in the classroom.

Skolon is an independent platform for digital educational tools and learning resources, created for both teachers and students. With Skolon, accessing and using your digital educational tools is easy – security increases, administration decreases, and there’s more time for learning.

The digital educational tools come from both small and large providers, all of whom have one thing in common – they create digital educational tools that are beneficial for the school environment.

2021/2022 – En af Skandinaviens hurtigst voksende EdTech-virksomh...

28 juni|

Skolon opnår en halv million brugere på platformen og næsten 4.000 digitale skoleværktøjer på biblioteket. Vi lancerer Skolon Store bredt for at kunne tilbyde lettere og mere gnidningsfri køb og distribution af digitale værktøjer, opdaterede apps til iOS og smarte browserudvidelser til Chrome og Edge.

2020 – Pandemi og åben platform for alle

28 juni|

Verden omkring os bliver ramt af en pandemi med skolelukninger og fjernundervisning til følge. Sammen med vores partnere giver Skolon fri adgang til platformens digitale værktøjer og undervisningsmaterialer for hundredtusindvis af elever og lærere. Vi lancerer også flere nye funktioner og øger uddannelsesindsatsen og vores supporttjenester for at imødekomme de behov og udfordringer, som skoler og ansvarlige myndigheder pludselig står over for.

2017/2018 – Første skridt mod internationalisering

28 juni|

Skolon lancerer flere nye funktioner til sikrere og nemmere digital læring, samtidig med at der indledes et samarbejde med flere af Nordens førende forlag. Flere af Sveriges største ansvarlige myndigheder vælger også at aktivere Skolon bredt. I 2018 begynder vi vores internationale rejse med etableringen af Skolon i Norge, og i løbet af året indledes der også et partnerskab med Microsoft.

2015/2016 – Skolon lanceres på SETT-messen i Stockholm

28 juni|

Sveriges største begivenhed for den digitale skole, SETT-messen, bliver den officielle start på Skolon i 2015, hvor vi lancerer vores platform på svensk efter flere års udvikling. Interessen er fra starten meget stor, og i de følgende år aktiverer tusindvis af skoler Skolon, mens nogle af Sveriges førende indholdsleverandører stiller deres materiale til rådighed i vores bibliotek.