Last updated: 23-12-04. Version 1.0.0

Leverantörskod

Bakgrund

Denna leverantörskod prövas och fastställs av styrelsen vid behov och minst en gång årligen.

Skolon är en internationell aktör inom edtech med hundratusentals användare och vi har ett ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart och etisk korrekt sätt. Skolons leverantörskod är baserad på bolagets hållbarhetspolicy och beskriver hur bolagets leverantörer och samarbetspartners förväntas agera vad gäller etik och hållbarhet.

Leverantörskoden bygger på principerna och delmålen i FN:s företagsinitiativ inom hållbarhet Global Compact. Principerna baseras på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Skolons leverantörer ska vid utförande av uppdrag för bolaget följa denna leverantörskod och säkerställa att koden kommuniceras och efterlevs. Denna leverantörskod gäller för samtliga leverantörer som levererar produkter, personal eller tjänster till Skolon.

Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor

 • Skapa förutsättningar för en säker och trygg arbetsmiljö samt god hälsa på lika villkor för alla medarbetare.
 • Förebygga och förhindra diskriminering och kränkande särbehandling samt främja tolerans och likabehandling.
 • Verka för mångfald och jämställdhet samt verka för lika lön för lika arbete.
 • Leverantören ska tillämpa rättvisa arbetsvillkor och följa gällande nationella och även internationella arbetsrättsliga standarder.
 • Leverantören ska stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter.
 • Ha nolltolerans för barnarbete.

Affärsetik

 • Endast ingå avtal som är förenliga med gällande lagar och bestämmelser samt efterleva och respektera ingångna överenskommelser.
 • Följa gällande lagar och föreskrifter så som de är avsedda och säkerställa att rätt kollektivavtal efterlevs i tillämpliga fall.
 • Säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lag.
 • Säkerställa att leverantören bedriver ett relevant och för verksamheten anpassat säkerhetsarbete för att minska risk för intrång och liknande.
 • Förhindra mutor och korruption i samtliga leverantörsled. Det innebär bland annat att du som leverantör till Skolon varken tar emot eller ger otillbörliga ersättningar i form av gåvor, resor, representation, uppehälle, tjänster eller på annat sätt.
 • Iaktta god affärssed och agera etiskt inom den egna verksamheten samt i relationer med Skolons kunder, leverantörer och andra intressenter.
 • Säkerställa att all information rörande Skolons affärsverksamhet behandlas konfidentiellt.

Klimat och miljö

 • Följa gällande miljölagstiftning samt säkerställa att rätt miljötillstånd innehas för verksamheten. Leverantören skall sträva efter ett effektivt resursutnyttjande och att minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan. Skolon uppmuntrar till användande av nya miljövänliga teknologier som bidrar till minskad påverkan.