Hållbarhetsarbete

Vi på Skolon vill vara med och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att merparten av våra användare idag, d.v.s. barn och ungdomar, ska möta en mer hållbar värld i framtiden. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vår syn på hållbarhet

Med sikte mot en hållbar framtid

Att skapa verkligt värde för lärare och elever på ett sätt som bidrar till en bättre utbildning, är en grundläggande del av vår affärsidé och genomsyrar därmed allt vi gör. Vår målbild är att skolhuvudmän skall kunna bli mer hållbara genom användandet av våra lösningar och att vi tillsammans därmed kan bidra till en hållbar omställning.

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett hållbart och modernt sätt, både genom vårt vardagliga agerande och med strategiskt medvetna val i ett långsiktigt perspektiv. Detta för att bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att merparten av våra användare idag, d.v.s. barn och ungdomar, ska möta en mer hållbar värld i framtiden.

Samverkan är en bärande del av vårt arbete och vi stödjer forskning och ett antal olika gemensamma initiativ som skapar progress och utveckling inom hållbarhetsområdet. Vi arbetar med partnerskap för att bidra med det vi kan, men också för att lära oss själva och utvecklas inom området.

Strategisk inriktning

Hållbarhetsstyrning

Skolon hållbarhetsstyrning är baserad på vår vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla samt våra värderingar och policys. Vårt ramverk för hållbarhet utgörs av vår Hållbarhetsstrategi, Miljöpolicy, Uppförandekoden, Leverantörskoden, Kvalitetspolicy, Antikorruptionspolicy och Visselblåsarpolicy. Våra policys godkänns årligen av styrelsen.

Vårt uppföljningsarbete inom området baserar sig på vår frivilligt upprättade hållbarhetsrapport som tas fram från och med år 2022 med målet att från 2023 genomföra en fullständig hållbarhetsredovisning, vilket vägleder oss i att göra rätt saker på rätt sätt. Vi genomför även en klimatredovisning från och med år 2022. Under 2022 har vi också gått med i UN Global Compact och principerna är integrerade i våra policys.

De globala målen

2015 enades världens ledare i FN om 17 globala mål för ekonomisk, social och hållbar utveckling och att samtidigt verka för att dessa mål uppnås till 2030. Under 2022 har vi definierat vår hållbarhetsstrategi och satt ambitioner inom hållbarhet, vilka bidrar till FN:s globala mål. Vi har kartlagt hur företaget kan bidra till FN:s 17 globala mål och valt att fokusera på 6 av dem, där vi bedömer att Skolon har störst möjlighet att bidra till en positiv hållbar utveckling.

Väsentlighetsanalys

Skolon har under 2022 inlett ett strukturerat hållbarhetsarbete och har som en del av det genomfört en väsentlighetsanalys. Som utgångspunkt för väsentlighetsanalysen har en intressentanalys och en analys av omvärldens gjorts. Analysen inkluderar möjligheter, utmaningar och risker samt även företagets policys kopplade till hållbarhet. Bolagets avsikt är att framöver arbeta vidare med, och årligen revidera, väsentlighetsanalysen.

Ett antal olika prioriterade hållbarhetsaspekter har identifierats i väsentlighetsanalysen och det är dessa väsentliga områden som vi väljer att fokusera vårt arbete på framåt:

Väsentligt område SDG
En bättre skola och utbildning
Klimatpåverkan
Digitalisering
Hållbara affärer
Hållbart medarbetarskap & jämlikhet
Väsentliga frågor för oss

Våra fokusområden

1.

En bättre skola och utbildning

Vi anser att möjligheten för alla i samhället att på ett likvärdigt sätt kunna få tillgång till en kvalitativ och modern skolgång är helt avgörande för ett framgångsrikt samhälle, både nu idag och för framtida generationer.

2.

Klimatpåverkan

Policys för våra anställda, leverantörskoder för våra samarbetspartners och en klimatredovisning för att mäta och analysera vår påverkan på omvärlden – allt med sikte mot att framöver kunna nå en klimatneutralitet enligt den internationella standarden PAX 2060.

3.

Digitalisering

Vi arbetar aktivt med att motverka digitalt utanförskap, genom att hjälpa våra kunder att tillhandahålla en kostnadseffektiv och lättanvänd infrastruktur för åtkomst till digitala läromedel och skolverktyg som alla, oavsett behov och bakgrund, kan använda.

4.

Hållbara affärer

För att bedriva vår affärsverksamhet på ett ansvarsfullt sätt har vi arbetat fram uppförandekod, antikorruptionspolicy och funktioner för visselblåsning, vilka ger oss vägledning i det dagliga arbetet. För att användandet av ny teknik i skolan ska vara hållbar är även informationssäkerhet och integritet av högsta prioritet.

5.

Hållbart medarbetarskap och jämlikhet

En stark företagskultur, i kombination med en god arbetsmiljö och rätt förutsättningar för varje individ, är avgörande för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Hos oss är våra medarbetare är vår viktigaste tillgång för att skapa värde för våra användare och tillsammans nå vår vision digitalt lärande för alla.

Läs mer i vår årsredovisning

Hållbarhet börjar på sidan 28

UN Global Compact

Under 2022 påbörjade Skolon framtagandet av en hållbarhetsstrategi och klimatredovisning. I samband med detta antogs bolaget som medlem i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact. UN Global Compact är en värdefull röst med över 16 000 deltagare från 164 länder. Medlemskapet i nätverket innebär strukturerat arbete kopplat till FN:s 17 globala mål och tio grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption.