Hållbarhetsarbete

Vi på Skolon vill vara med och skapa så goda förutsättningar som möjligt för att merparten av våra användare idag, d.v.s. barn och ungdomar, ska möta en mer hållbar värld i framtiden. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete.

Vår syn på hållbarhet

Med sikte mot en hållbar framtid

Att skapa verkligt värde för lärare och elever på ett sätt som bidrar till en bättre utbildning, är en grundläggande del av vår affärsidé och genomsyrar därmed allt vi gör. Vår målbild är att skolhuvudmän skall kunna bli mer hållbara genom användandet av våra lösningar och att vi tillsammans därmed kan bidra till en hållbar omställning.

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett hållbart och modernt sätt, både genom vårt vardagliga agerande och med strategiskt medvetna val i ett långsiktigt perspektiv. Detta för att bidra till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att merparten av våra användare idag, d.v.s. barn och ungdomar, ska möta en mer hållbar värld i framtiden.

Samverkan är en bärande del av vårt arbete och vi stödjer forskning och ett antal olika gemensamma initiativ som skapar progress och utveckling inom hållbarhetsområdet. Vi arbetar med partnerskap för att bidra med det vi kan, men också för att lära oss själva och utvecklas inom området.

Strategisk inriktning

Hållbarhetsstyrning

Skolon hållbarhetsstyrning är baserad på vår vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla samt våra värderingar och policys. Vårt ramverk för hållbarhet utgörs av vår Hållbarhetsstrategi, Miljöpolicy, Uppförandekoden, Leverantörskoden, Kvalitetspolicy, Antikorruptionspolicy och Visselblåsarpolicy. Våra policys godkänns årligen av styrelsen.

Vårt uppföljningsarbete inom området baserar sig på vår frivilligt upprättade hållbarhetsrapport som tas fram från och med år 2022, likt väl vår klimatredovisning, med målet att vägleda oss i att göra rätt saker på rätt sätt. Sedan 2022 är vi också medlemmar i UN Global Compact och principerna är integrerade i våra policys.

De globala målen och vårt fokus

2015 enades världens ledare i FN om 17 globala mål för ekonomisk, social och hållbar utveckling och att samtidigt verka för att dessa mål uppnås till 2030. Under 2022 har vi definierat vår hållbarhetsstrategi och kartlagt hur vi kan bidra till FN:s globala mål och valt att fokusera på 6 av dem där vi bedömer att Skolon har störst möjlighet att bidra till en positiv hållbar utveckling.

Väsentliga frågor för oss

Våra fokusområden

UN Global Compact

Under 2022 påbörjade Skolon framtagandet av en hållbarhetsstrategi och klimatredovisning. I samband med detta antogs bolaget som medlem i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact. UN Global Compact är en värdefull röst med över 16 000 deltagare från 164 länder. Medlemskapet i nätverket innebär strukturerat arbete kopplat till FN:s 17 globala mål och tio grundläggande principer inom mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter, miljö och antikorruption.

Vill du veta mer?

Sedan 2022 tar vi varje år fram en klimatredovisning och i vår årsredovisning på sidan 29 och framåt kan du läsa mer om vårt arbete kopplat till hållbarhet, om vilka frågor som är i fokus för oss, samt om hur vi arbetar med dem.