Pressmeddelande | 25 April 2022

Skolon offentliggör prospekt och erbjudande inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Skolon AB (publ) (”Skolon” eller ”Bolaget”) är ett svenskt edtech-bolag som utvecklat en plattform för digitala skolverktyg och läromedel och som förra året utsågs till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige. Skolon offentliggjorde den 10 april 2022 sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) (”Noteringen”) och att i samband med Noteringen genomföra en nyemission av aktier (”Erbjudandet”). Idag, den 25 april 2022, offentliggör Skolon prospekt för Erbjudandet och Noteringen. Första dag för handel förväntas bli den 17 maj 2022 och teckningsperioden för Erbjudandet inleds den 26 april 2022.

Erbjudandet i korthet

        Erbjudandet omfattar 2 400 000 nyemitterade aktier, vilket motsvarar cirka 10 procent av aktierna i Skolon efter Erbjudandets genomförande.

        Teckningskurs i Erbjudandet är 12,50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för Bolaget om cirka 300 miljoner kronor före genomförandet av Erbjudandet.

        9 Cornerstoneinvesterare har lämnat teckningsåtagande om 15,3 MSEK, motsvarande 51% av Erbjudandet, till ett pris om 12,50 kr. Bland dessa investerare finns: Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Länsförsäkringar Kalmar och Entreprenörinvest Sverige AB.

        Utöver lämnade teckningsåtaganden enligt ovan har samma investerare också lämnat garantiåtaganden på ytterligare 8,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 28% av antalet aktier i Erbjudandet. Totalt uppgår teckningsåtagande och garantiåtagande till 79% av Erbjudandet. Ingen ersättning utgår för varken teckningsåtaganden och garantiåtaganden.

        Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas, förväntas Erbjudandet tillföra Bolaget cirka 30 miljoner kronor före transaktionskostnader.

        Aktieägare vars totala aktieinnehav uppgår till ca 85% av Bolagets aktier per dagen för prospektet och Bolagets ledning har ingått sedvanliga åtaganden om lock-up under en period om 12 månader dagar från den första dagen för handel.

        Anmälningsperioden pågår mellan den 26 april och 6 maj 2022.

        Minsta teckningspost är 500 aktier, motsvarande 6 250 kronor.

        Beräknad första handelsdag på First North är den 17 maj 2022 under kortnamnet ”SKOLON”.

        Prospektet med fullständiga villkor offentliggörs idag den 25 april 2022 på Bolagets hemsida (www.skolon.com),

Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande från Nasdaq Stockholm om upptagande till handel av Bolagets aktier på First North med sedvanliga förbehåll.

VD Oliver Lundgren kommenterar:

- Vi är ett snabbväxande edtechbolag med en stor, etablerad användarbas på närmare en halv miljon unika användare och där vi redan nått ett positivt kassaflöde på vår hemmamarknad i Sverige. Vi har en tydlig vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla och vi har idag en väletablerad plattform och ett starkt team för att leverera på den visionen även i en internationell kontext. Därför ser jag verkligen fram emot att ta nästa steg i vår tillväxtresa som ett noterat bolag, säger Oliver Lundgren, vd och en av Skolons grundare.

Styrelseordförande Peter Mattisson kommenterar:

- Skolon har sedan lanseringen 2015 haft en fantastisk utveckling på den skandinaviska marknaden, där vi gått från en idé om att bidra till den svenska skolan, till att vi nu på bred front hjälper lärare och elever att få en enklare och mer framgångsrik digital vardag. Vi ser nu att det finns goda möjligheter att bidra på samma sätt på betydligt fler marknader. Därför ser jag vår notering som ett naturligt nästa steg för att accelerera bolagets tillväxt, samtidigt som vi ger både nya aktieägare och våra medarbetare möjligheten att ta del av vår tillväxtresa, säger Peter Mattisson, styrelseordförande och en av Skolons grundare.   

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) lanserat 2015 som utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 3 300 digitala skolverktyg och läromedel från över 110 olika leverantörer. Skolon lanserades under 2015 i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns i plattformen 494 563 unika användare i form av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Bolaget har växt kraftigt sedan starten och 2021 omsatte verksamheten 36,6 MKR med ett positivt kassaflöde för den svenska verksamheten. Bolaget utsågs 2021 till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige på Deloittes “Technology Fast 50”-ranking av alla tech-bolag i Sverige,[1] och utsågs av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa bland 1 500 utvärderade bolag.[2]

Prospekt och anmälan

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt publicerats och offentliggjorts på Bolagets hemsida (www.skolon.com). Anmälan om teckning av aktier sker genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och behöver vara Avanza tillhanda senast klockan 15:00 den 6 maj 2022. Anmälan via internettjänst kan också ske via utvald internetbank, se Bolagets hemsida för mer information, www.skolon.com.

Rådgivare, emissionsinstitut och Certified Advisor

Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och Noteringen. Avanza Bank AB agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. FNCA Sweden AB  har utsetts till Bolagets Certified Advisor.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com

+ 46 733-12 67 77

 

Emelie Gustafsson

CFO

emelie.gustafsson@skolon.com

+46 (0)70 – 454 37 91
 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Skolon. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte heller att vidtas för att tillåta ett erbjudande om teckning av värdepapper i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Skolon kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget nu offentliggör.

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

 

[1] Deloitte, Sweden Technology Fast 50; https://www.fast50.se/

[2] HolonIQ, 2021 Nordic & Baltic Edtech 50, HolonIQ’s annual list of the 50 most promising EdTech startups from the Nordic and Baltic region; https://www.holoniq.com/notes/2021-nordic-and-baltic-edtech-50/