Regulatorisk | 11 November 2022

Skolon publicerar delårsrapport per 30 september 2022

Skolon AB (publ) publicerar idag sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2022. Under perioden 1 juli - 30 september steg nettoomsättningen med 159% till 21 mkr och EBITDA-resultat för perioden uppgick till 872 tkr. Delårsrapporten visar därmed på den starkaste tillväxten hittills för bolaget.

Under det tredje kvartalet växte antalet betalande användare med 10% och uppgick per den 30 september till 495 064 stycken, samtidigt som snittintäkten per användare (ARPPU) uppgick till 100 kr, beräknat på intäkterna för de senaste 12 månaderna.

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar:

– Vi har en stark period bakom oss med ökad tillväxt som vi lyckats realisera på ett effektivt sätt. Vi ser också en ökad användning i plattformen, vilken har slagit nya rekordnivåer efter skolstarten i augusti med anledning av att fler skolhuvudmän kommit igång med att förenkla sitt digitala lärande genom vår plattform. Detta är möjligt tack vare en gemensam insats av hela team Skolon, där utfallet med ökad tillväxt och ökad användning tar oss ett steg närmare vår vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla.

 

Delårsrapporten visar för perioden 1 januari - 30 september 2022 på en samlad tillväxt om 80% med en omsättning på 42,7 mkr och ett EBITDA-resultat på -5,3. Tillväxten under året består till 100% av organisk tillväxt.

 

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 

Tredje kvartalet 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 21 (8,1) Mkr, en ökning med 12,9 Mkr eller 159%, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till 872 (-537) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 47 Tkr (-1,4 Mkr).

         Resultat per aktie uppgick till 0,0018 kr för årets tredje kvartal.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 1,1 (-1,2) Mkr. Nettokassan uppgick till 27,3 (3,3) Mkr vid periodens slut.

 

Januari - september 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 42,7 (23,7) Mkr, en ökning med 19,0 Mkr eller 80%, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till -5,3 (-2,2) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -7,8 (-4,5) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till -0,3 kr för årets nio månader.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -6,5 (-2,4) Mkr. Nettokassan uppgick till 27,3 (3,3) Mkr vid periodens slut.

         Antalet betalande användare uppgick till 495 064 vid perioden slut, en ökning med 10% sedan föregående rapport.

         Snittintäkt per användare (ARPPU) uppgick till 100 kr, beräknat på intäkterna för de senaste 12 månaderna.

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

         Under början av augusti meddelades att Skolon tilldelas kontrakt i en norsk upphandling för Stavanger, Sandnes, Sola och Randaberg kommun. Avtalet omfattar 36 000 användarlicenser, samt möjlighet att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

         Senare i augusti meddelade bolaget att man har ingått ett samarbete med Spotify-ägda Soundtrap for Education. Samarbetet ger elever och lärare som använder Skolons digitala plattform möjlighet att utforska och lära sig använda olika former av professionella ljudinspelningar via Soundtrap for Educations verktyg.

         I slutet av augusti meddelade bolaget att man hade meddelats tilldelningsbeslut i en upphandling genomförd av de två norska kommunerna Fredrikstad och Hvaler. Avtalet omfattar 10 500 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen, samt möjligheten att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

         I oktober meddelade bolaget att ett samarbetsavtal tecknats med Our Learning Cloud, även kallat OLC, ett engelskt edtech-bolag som levererar IT-tjänster till engelska skolor och skolhuvudmän. Skolon kommer lanseras som en samlingsplats för digitala skolverktyg och läromedel för OLC:s befintliga kunder, vilket idag rör cirka 50 000 användare. Samarbetet innebär att Skolon avser att inleda en etablering på den engelska marknaden.

         I oktober meddelade bolaget även att det som en av tre leverantörer getts tilldelningsbeslut i Adda:s nationella ramavtal “Digitala läromedel 2022”, vilket innebär att en stor del av Sveriges skolhuvudmän ges legala förutsättningar att göra inköp av digitala läromedel direkt via Skolons plattform, utan att behöva göra enskilda upphandlingar. Av Skolons befintliga svenska kunder som idag använder Skolons plattform för att samla sina digitala läromedel, är cirka 65% anslutna till Addas ramavtal.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på https://skolon.com/rapporter.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 11 november 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

 

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.