Meny investerare

Pressmeddelande | 11 April 2022

Skolon avser att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Skolon AB (publ) (”Skolon” eller ”Bolaget”), är ett svenskt edtech-bolag som utvecklat en digital plattform för digitala skolverktyg och läromedel och som förra året utsågs till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige, offentliggör idag sin avsikt att genomföra en notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”First North”) (”Noteringen”). I samband med Noteringen är också avsikten att genomföra en nyemission av aktier om cirka 30 miljoner kronor (”Erbjudandet”).

Skolon är nu redo att ta nästa steg i sin internationella satsning med målet att bli en ledande edtech-aktör på den europeiska marknaden och har som ambition att fortsätta öka tillväxttakten genom utökad geografisk expansion. Bolagets styrelse och ledning, i samråd med nuvarande aktieägare, bedömer därför att det är rätt tid att stärka bolagets varumärke genom att notera Bolagets aktier på First North. Styrelsen anser även att en noterad miljö blir en kvalitetsstämpel för bolaget i sin fortsatta tillväxtresa. 

VD Oliver Lundgren kommenterar:

- Vi är ett snabbväxande edtechbolag med en stor etablerad användarbas på närmare en halv miljon unika användare och där vi redan nått ett positivt kassaflöde på vår hemmamarknad i Sverige. Vi har en tydlig vision om att möjliggöra digitalt lärande för alla och vi har idag en väletablerad plattform och ett starkt team för att leverera på den visionen även i en internationell kontext, därför ser jag verkligen fram emot att ta nästa steg i vår tillväxtresa som ett noterat bolag, säger Oliver Lundgren, VD och en av Skolons grundare. 

Styrelseordförande Peter Mattisson kommenterar: 

- Skolon har sedan lanseringen 2015 haft en fantastisk utveckling på den skandinaviska marknaden där vi gått från en idé om att bidra till den svenska skolan, till att vi nu på bred front hjälper lärare och elever att få en enklare och mer framgångsrik digital vardag. Vi ser nu att det finns goda möjligheter att bidra på samma sätt på betydligt fler marknader. Därför ser jag vår notering som ett bra nästa steg för att accelerera bolagets tillväxt, samtidigt som vi ger både nya aktieägare och våra medarbetare möjligheten att ta del av vår tillväxtresa, säger Peter Mattisson, styrelseordförande och en av Skolons grundare.    

Om Skolon
Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) lanserat 2015 som utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala edtechverktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 3 300 digitala skolverktyg och läromedel från över 110 olika leverantörer. Skolon lanserades under 2015 i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns i plattformen 494 563 unika användare i form av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge. 

Bolaget har växt kraftigt sedan starten och 2021 omsatte verksamheten 36,6 MKR med ett positivt kassaflöde för den svenska verksamheten. Bolaget utsågs 2021 till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige på Deloittes “Technology Fast 50”-ranking av alla tech-bolag i Sverige, och utsågs av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa bland 1 500 utvärderade bolag.

Erbjudandet i korthet

Aktierna kommer att erbjudas till kvalificerade och institutionella investerare i Sverige och internationellt (bortsett från bl.a. USA), samt till allmänheten i Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under U.S. Securities Act of 1933.

Erbjudandet kommer att utgöras av nyemitterade aktier om cirka 30 miljoner kronor. Fullständiga villkor, instruktioner och anvisningar för Erbjudandet redogörs i ett prospekt som kommer att publiceras av Bolaget med anledning av Erbjudandet. Prospektet kommer att publiceras på Skolons webbplats, https://www.skolon.com.

Skolon avser att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under Q2 2022.

Cornerstoneinvesterare

9 Cornerstoneinvesterare har lämnat teckningsåtagande om 15,3 MSEK, motsvarande 51% av Erbjudandet, till ett pris om 12,50 kr, vilket ger ett marknadsvärde på 300 mkr före erbjudandet. Bland dessa investerare finns: Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Göinge Kristianstad, Länsförsäkringar Kalmar och Entreprenörinvest Sverige AB. Utöver lämnade teckningsåtaganden enligt ovan har samma investerare också lämnat garantiåtaganden på ytterligare 8,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 28 % av antalet aktier i Erbjudandet. Totalt uppgår teckningsåtagande och garantiåtagande till 79% av Erbjudandet.

Rådgivare

Avanza AB (“Avanza”) agerar emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och den planerade noteringen på First North Growth Market. FNCA Sweden AB  har utsetts till Bolagets Certified Advisor. Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med den planerade noteringen på First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren
CEO / Verkställande Direktör
oliver.lundgren@skolon.com
+ 46 733-12 67 77 

Emelie Gustafsson 
CFO 
emelie.gustafsson@skolon.com
+46 (0)70 – 454 37 91 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Skolon. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte heller att vidtas för att tillåta ett erbjudande om teckning av värdepapper i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Skolon kommer endast ske genom det prospekt som Bolaget avser att kunna offentliggöra. 

Detta pressmeddelande får inte publiceras, distribueras eller offentliggöras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Relaterade länkar:

Läs mer om Skolon
Läs mer om Skolons avsedda notering