Skolon publicerar delårsrapport per 30 juni 2022

Pressmeddelande | Regulatorisk | 25 Augusti 2022
Skolon AB (publ) publicerar idag delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2022.

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 

Andra kvartalet 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 13,1 (8,3) Mkr, en ökning med 4,8 Mkr eller 57,8 procent.

         EBITDA uppgick till -2,9 (-1,0) Mkr.

         Rörelseresultatet uppgick till –3,7(-1,7) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr för årets andra kvartal.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -3,4 (-2,4) Mkr.

         Nettokassan uppgick till 26,2 (4,5) Mkr vid periodens slut.

 

Första halvåret 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 21,7 (15,6) Mkr, en ökning med 6 Mkr eller 38,5 procent.

         EBITDA uppgick till -6,2 (-1,7) Mkr.

         Rörelseresultatet uppgick till -7,9 (-3,1) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till -0,30 kr för perioden.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -7,6 (-1,3) Mkr.

         Nettokassan uppgick till 26,2 (4,5) Mkr vid periodens slut.

         Antalet betalande användare uppgick till 450 652 vid perioden slut, en ökning med 8% under perioden.

         Snittintäkt per användare (ARPU) uppgick till 81 kr.

 

Väsentliga händelser under första halvåret 2022

         Skolon noterades den 17 maj 2022 på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomfördes en nyemission av 2 400 000 aktier som tillförde bolaget 30 Mkr i nytt kapital före avdrag för emissionskostnader. 

         Under juni tecknades ett nytt ramavtal med Stockholms stad för åtkomst till Skolonplattformen och för inköp av digitala läromedel och skolverktyg. Ramavtalet omfattar upp till 100 000 användarlicenser för lärare och elever i Skolonplattformen.

         Under juni månad meddelades att partnerskap inletts med det svenska läromedelsföretaget Gleerups Utbildning som idag är den största utgivaren av digitala läromedel på den svenska marknaden.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

         Under början av augusti meddelades att Skolon tilldelas kontrakt i en norsk upphandling för Stavanger, Sandnes, Sola och Randaberg kommun. Avtalet omfattar 36 000 användarlicenser, samt möjlighet att via plattformen göra inköp av digitala läromedel och skolverktyg.

         23 augusti meddelades Skolon tilldelningsbeslut i en upphandling genomförd av de två norska kommunerna Fredrikstad och Hvaler kommun. Tilldelningen i upphandlingen innebär att båda kommunernas skolor kommer att använda Skolonplattformen för åtkomst till och inköp av digitala läromedel och skolverktyg. Avtalet rör 10 500 användarlicenser.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på https://skolon.com/rapporter.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CEST den 25 augusti 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren
CEO / Verkställande Direktör

oliver.lundgren@skolon.com
+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.