Meny investerare

Regulatorisk | 15 Februari 2023

Skolon AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2022

Skolon AB (publ) publicerar idag sin kvartalsrapport för det fjärde kvartalet 2022. Verksamheten visar på fortsatt stark tillväxt, då nettoomsättningen under kvartalet ökade med 49,4% och antalet betalande användare passerade en halv miljon.

Rapporten i korthet

Siffror inom parentes avser utfall under motsvarande period föregående år.

 

Fjärde kvartalet 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (13) Mkr, en ökning med 6,4 Mkr eller 49,4 procent, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till -628 (157) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -1,6 Mkr (-459 Tkr).

         Resultat per aktie uppgick till -0,0531  kr för årets fjärde kvartal.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till 1,2 (2,4) Mkr varav -1,1 Mkr avsåg kassaflöde från investeringsverksamheten. Nettokassan uppgick till 28,5 (5,8) Mkr vid periodens slut.

 

Januari - december 2022

         Nettoomsättningen uppgick till 62,0 (36,7) Mkr, en ökning med 25,3 Mkr eller 69,2 procent, varav 100% är organisk tillväxt.

         EBITDA uppgick till -5,9 (-2,1) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -9,4 (-5,0) Mkr.

         Resultat per aktie uppgick till -0,35 kr totalt för årets samtliga månader.

         Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgick till -5,3 Mkr (-17 Tkr) varav -5,7 Mkr avsåg kassaflöde från investeringsverksamheten. Nettokassan uppgick till 28,5 (5,8) Mkr vid periodens slut.

         Antalet betalande användare uppgick till 511 579 vid perioden slut, en ökning med 23,1 procent jämfört med Q4 2021.

         Snittintäkt per användare (ARPPU) uppgick till 111 kr, beräknat på intäkterna för de senaste 12 månaderna.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2022

         Bolaget meddelar i slutet av oktober att ett samarbetsavtal tecknats med Our Learning Cloud, förkortat OLC, ett engelskt edtech-bolag som levererar IT-tjänster till engelska skolor och skolhuvudmän. Samarbetet innebär även att Skolon avser att inleda en etablering på den engelska marknaden.

 

         Senare i oktober meddelade bolaget att man, som en av tre leverantörer, getts tilldelningsbeslut i Adda:s nationella ramavtal “Digitala läromedel 2022”, vilket innebär att en stor del av Sveriges skolhuvudmän nu ges legala förutsättningar att göra inköp av digitala läromedel direkt via Skolons plattform, utan att behöva göra enskilda upphandlingar. Avtalet börjar gälla från och med 1 februari 2023.

 

         I slutet av december meddelar bolaget att man tecknat ett samarbetsavtal med de norska läromedelsförlagen Aschehoug och Fagbokforlaget. De nya samarbetsavtalen innebär att Skolon nu har ett partnerskap med samtliga av de etablerade läromedelsförlagen på den norska marknaden, något som bidrar till ett starkare erbjudande och ännu enklare digitalt lärande för lärare och elever i Norge.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

         Bolaget tar steg framåt inom hållbarhetsfrågor och har påbörjat framtagandet av en hållbarhetsstrategi, vilket blir en del av Bolagets första klimatredovisning. Bolaget meddelar också att Skolon antagits som medlem i världens största hållbarhetsinitiativ för företag, UN Global Compact. Medlemsskapet i nätverket innebär strukturerat arbete kopplat till FN:s 17 globala mål, med sikte på en hållbar framtid.

 

         Entrepreneur Of The Year är en av världens mest prestigefyllda utmärkelser inom entreprenörskap. 9 februari 2023 var det dags att för 27:e gången lyfta de främsta entreprenörerna i Sverige, vilket avgjordes i en nationell final i Stockholms stadshus - Skolons vd Oliver Lundgren prisades under kvällen till “Årets manliga stjärnskott”.

 

Skolons vd Oliver Lundgren kommenterar

– Under det fjärde och sista kvartalet för 2022 uppgick omsättningen till 19,4 Mkr, vilket är en ökning med 49,4% mot föregående år. Vi fortsätter precis som tidigare under året att upprätthålla en hög organisk tillväxttakt och för helåret uppgår tillväxten till 69,2% mot föregående år. Detta som ett resultat av en hög tillväxttakt både med nya kunder och ökade volymer hos befintliga kunder. Under kvartalet har vi också lyckats landa ett antal strategiskt viktiga affärer, både för vidare internationalisering och ökad verktygsförsäljning till befintliga kunder.

 

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig på https://skolon.com/rapporter.

 

Denna information är sådan information som Skolon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.00 CET den 15 februari 2023.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Oliver Lundgren

CEO / Verkställande Direktör

 

oliver.lundgren@skolon.com

+46 (0)733-12 67 77

 

Om Skolon

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) som utvecklar en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala verktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

 

Skolons aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.