IPO

Skolon avser att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market under Q2 2022.

Om bolaget

Skolon är ett svenskt SaaS-bolag (Software as a Service) lanserat 2015 som utvecklat en digital plattform för skolor och som samlar alla digitala edtechverktyg och läromedel från olika leverantörer på ett ställe. Skolon får digitala skolverktyg att fungera i klassrummet och bolagets plattform gör det enkelt och säkert att arbeta digitalt i skolan. Biblioteket i Skolonplattformen innehåller över 4000 digitala skolverktyg och läromedel från över 140 olika leverantörer. Skolon lanserades under 2015 i Sverige och vid årsskiftet 2021/2022 fanns i plattformen 494 563 unika användare i form av lärare och elever. Bolagets kunder är primärt kommunala och privata skolhuvudmän i Sverige och Norge.

Bolaget har växt kraftigt sedan starten och 2021 omsatte verksamheten 36,6 MKR med ett positivt kassaflöde för den svenska verksamheten. Bolaget utsågs 2021 till det femte snabbast växande techbolaget i Sverige på Deloittes “Technology Fast 50”-ranking av alla tech-bolag i Sverige, och utsågs av analysföretaget HolonIQ till ett av de 50 mest innovativa edtechbolagen i norra Europa bland 1 500 utvärderade bolag.

Fakta om noteringen

Erbjudandepris 12,50 SEK per aktie
Emissionsvolym Emissionen består av Högst 2 400 000 aktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 30,0 MSEK vid full teckning
Bolagsvärde ca 300 MSEK före Erbjudandet
Tecknings- och garantiåtagande Totalt uppgår tecknings- och garantiåtagande till 79% av Erbjudandet
Teckningsperiod 26 april – 6 maj
Offentliggörande av utfall Omkring den 10 maj
Preliminär första handelsdag 17 maj 2022
Anmälan om teckning av aktier Anmälan om teckning av aktier sker genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Avanza tillhanda senast klockan 15:00 den 6 maj 2022. Det går också att teckna digitalt via Nordnet fram till 5 maj 23.59 på länken nedan eller genom att kontakta Sparbanken i Karlshamn.

Fakta om noteringen

Erbjudandepris
12,50 SEK per aktie

Emissionsvolym
Emissionen består av Högst 2 400 000 aktier vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 30,0 MSEK vid full teckning

Bolagsvärde
ca 300 MSEK före Erbjudandet

Tecknings- och garantiåtagande
Totalt uppgår tecknings- och garantiåtagande till 79% av Erbjudandet

Teckningsperiod
26 april – 6 maj

Offentliggörande av utfall
Omkring den 10 maj

Preliminär första handelsdag
17 maj 2022

Anmälan om teckning av aktier
Anmälan om teckning av aktier sker genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Avanza tillhanda senast klockan 15:00 den 6 maj 2022. Det går också att teckna digitalt via Nordnet fram till 5 maj 23.59 på länken nedan eller genom att kontakta Sparbanken i Karlshamn.

Dokument och information

Prospekt

Anmälningssedel – Teckna aktier

Tilläggsdokument

Teckna via Sparbanken i Karlshamn

Viktig information

Informationen på följande sidor avser ett erbjudande till allmänheten och notering av aktier emitterade av Skolon AB (publ) (”Bolaget”) i samband med notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Denna information får inte komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA (INKLUSIVE DESS TERRITORIER OCH BESITTNINGAR), VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG.

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i någon av de ovan nämnda jurisdiktionerna eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Personer som är bosatta utanför USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea och som önskar få tillgång till dokumenten på denna webbplats behöver först säkerställa att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller begränsar deras rätt till åtkomst till denna webbplats, eller ställer krav på registrering eller godkännande för att de ska kunna förvärva aktier. Bolaget tar inte något ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Acceptera” bekräftar och intygar du att:

  • Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan förhindrad jurisdiktion och inte är en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och
  • Att du antingen:

(a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige; eller
(b) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen.

Genom att klicka på ”Acceptera” bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och gör härmed intygen ovan och samtycker till att följa alla ovanstående begränsningar.